Allmänna hyresvillkor | Scenkonsult Norden AB

§1 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan Uthyraren och Hyrestagaren. Mottagandet av Hyresmateriel innebär accept av dessa Allmänna hyresvillkor.

§2 Leverans/återlämnande
Hyresmateriel levereras till Uthyrarens uthyrningsdepå och avhämtas där av Hyrestagaren. Uthyraren kan efter överenskommelse med Hyrestagaren anordna transport till Hyrestagaren, varvid Hyrestagaren står för transportkostnaden samt risken för Hyresmaterielen under transporten.
Hyresmaterielen ska återlämnas vid Uthyrarens uthyrningsdepå. Återlämnande skall ske under Uthyrarens öppettider. Hyresmaterielen anses som återlämnad då tidsatt retursedel utfärdats av Uthyraren. Om Uthyraren efter överenskommelse har åtagit sig att anordna transport för återlämnande av Hyresmaterielen, ska transportkostnaden samt risken för Hyresmaterielen bäras av hyrestagaren under transporten.

§3 Hyrestid
Med hyresdag menas hämtning från kl 15:00 och återlämning innan kl 11:00, nästkommande dag (20 timmar).
a) Uthyrning för bestämd tid
   Hyresobjekt skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar Hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar Hyresobjektet för längre tid än avtalad hyrestid är skyldig att betala hyra enligt §4 för varje påbörjad hyresdag. Därutöver är hyrestagaren skyldig att ersätta Uthyraren för sådan direkt och indirekt skada som uppstår till följd av att Hyresobjekt inte återlämnats inom avtalad tid.
b) Uthyrning för obestämd tid (löpande hyresdebitering)
   Hyrestiden räknas från och med den dag då Hyresmaterielen levereras eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då Hyresmaterielen återlämnas. I hyresavtalet skall anges att hyrestiden gäller tills vidare, och att avtalet gäller till och med den dag hyresobjektet återlämnas.

§4 Hyresberäkning
Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dygnshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och hyresdag. För del av hyresdag utgår hyra som för hel hyresdag. Vid utökad användning (flera dagar) sker uppräkning som är proportionell mot angiven dygnshyra. Alla veckodagar, även lördag, söndag och övriga helgdagar, debiteras till överenskomna hyresvillkor om inte annat skriftligen överenskommits. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle.

§5 Äganderätt till Hyresmateriel
Hyresmaterielen utgör under hela hyresperioden Uthyrarens egendom och ingenting i detta avtal ska innebära eller tolkas som att hyrestagaren har förvärvat eller kommer att förvärva någon äganderätt till egendom, eller annan rätt att belasta egendomen. Hyrestagare som i strid mot detta avtal förfogar över Hyresmaterielen kan komma att ådra sig ett skadeståndsrättsligt ansvar gentemot Uthyraren.

§6 Användning
Hyrestagaren ansvarar för att Hyresobjekten endast brukas av därtill behörig och utbildad personal.
Hyrestagaren får inte utan Uthyrarens skriftliga godkännande låta annan än Hyrestagaren använda Hyresobjekten, hyra ut Hyresobjekten i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan. Hyrestagare som i strid med detta avtal låter annan bruka eller förfoga över Hyresobjekten är ovillkorligen ansvarig för allt sådant brukande eller förfogande, i förhållande till såväl Uthyrarens som den andra brukaren och tredje man. Hyrestagaren är dessutom skyldig att ersätta Uthyrarens för den ekonomiska eller ideella skada som uppstår för Uthyraren genom att Hyresobjekten brukas av annan än hyrestagaren.
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var Hyresobjekten förvaras eller användes. Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser.

§7 Tillsyn och vård
Det åligger hyrestagaren att omgående vid mottagandet av Hyresobjekten, och innan dessa tas i bruk, utföra erforderlig kontroll och att framföra eventuella anmärkningar om dess skick till Uthyraren.
Hyrestagaren får inte ändra produktmärkning, identifikation eller skriftliga användarinstruktioner avseende Hyresobjekten.
Hyrestagaren är skyldig att vårda Hyresobjekten, att iakttaga utfärdade föreskrifter om Hyresobjektens skötsel och vård samt att använda föreskrivna skötselråd eller i normalfall försiktighet samt sunt förnuft.
För tillsyn och vård av Hyresobjekten skall hyrestagaren använda personal med för uppgiften erforderlig kompetens.
Hyresobjekten ska vid återlämning vara väl rengjord och i samma skick som vid leveranstillfället. Har Hyresobjekten inte rengjorts eller dess skick på annat sätt försämrats under hyrestiden, debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§8 Reparationer
Hyrestagaren får inte, med undantag för tillsyn och vård enligt §7 ovan, utan Uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra Hyresobjekten. Utbyte av slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av Hyresobjekten, efter godkännande från Uthyraren, utförs och bekostas av hyrestagaren.
Skador och defekter i Hyresobjekten som under hyrestiden uppstår på grund av hyrestagarens brukande av Hyresobjekten eller annars på grund av hyrestagaren eller tredje man, ska bekostas av hyrestagaren. Reparationer av fel i Hyresobjekten som förelegat vid uthyrningstillfället bekostas av Uthyraren. Uthyraren är inte i något fall skyldig att ställa ersättningsmaterial till hyrestagarens förfogande under reparationstiden.
Vid skador på Hyresobjekten som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet, bristande tillsyn eller vård, debiteras normal dygnshyra per dag enligt Uthyrarens prislista under reparationstiden.

§9 Uthyrarens ansvar vid fel och skada
Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av Hyresobjekten och de omständigheter varunder Hyresobjekten nyttjas, ansvarar inte för personskada, sakskada eller förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av Hyresobjekten. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t.ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på Hyresobjekten. Konstateras fel i Hyresobjekten, som inte beror på Hyrestagaren eller tredje mans brukande av Hyresobjekten, vilket gör den obrukbar för Hyrestagaren, ska Uthyraren avhjälpa felet inom skälig tid (genom reparation eller med skäligt ersättningsmaterial). Bedömer Uthyraren att felet inte kan avhjälpas inom skälig tid eller till en skälig kostnad för Uthyraren, har Uthyraren rätt att avbryta avtalet. Hyresobjekten ska då återlämnas till Uthyraren och Hyrestagaren befrias från skyldighet att betala hyra från och med dagen för sådant återlämnande.

§10 Hyrestagarens ansvar vid fel, skada och stöld
Hyrestagaren skall utan dröjsmål underrätta Uthyraren om fel eller skada på, samt om stöld av, Hyresobjekten under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder Hyrestagaren skall vidta. Vid försäkringsfall skall Hyrestagaren så snart som möjligt göra skadeanmälan till sitt försäkringsbolag (se § 11 nedan). Det åligger Hyrestagaren att vid stöld av Hyresobjekten samt vid skadegörelse, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till Uthyraren och försäkringsbolaget.
Vid längre hyrestider skall Hyresobjekten besiktas gemensamt av Uthyraren och Hyrestagaren, enligt schema som överenskommes, för att säkerställa Hyresobjektens goda skick.
Samtliga skador på Hyresobjekten som inte förelåg vid leveranstillfället enligt §2 ovan skall ersättas av Hyrestagaren. Skadad eller förlorad Hyresobjekt som inte ersätts genom Hyrestagarens försäkring debiteras Hyrestagaren till nytt anskaffningsvärde.

§11 Försenad eller felaktig leverans
Om Uthyraren inte tillhandahåller Hyresobjekten i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har Hyrestagaren rätt att häva hyresavtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet. Uthyraren är dock inte skyldig att ersätta Hyrestagaren för annan direkt eller indirekt skada som hyrestagaren eller tredje man åsamkats till följd av felet eller dröjsmålet.
Hävning, skadestånd eller nedsättning av hyran får inte göras gällande, när Uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på Hyresobjekten eller ersätta Hyresobjekten med annan godtagbar Hyresmateriel, och rättelse sker inom skälig tid och utan kostnad för Hyrestagaren. Sådan påföljd får inte heller göras gällande om inte Hyrestagaren genast efter det han märkt, eller bort märka, felet meddelar Uthyraren härom (reklamation).

§12 Försäkring
Det åligger hyrestagaren att försäkra Hyresobjekten till sitt fulla återanskaffningsvärde under hela hyrestiden. Uthyraren svarar för att trafikförsäkring finns på Hyresmateriel och fordon som enligt lag är försäkringspliktiga.

§13 Uthyrarens rätt att avbryta avtalsförhållandet m.m.
Uthyraren har rätt att omedelbart avbryta hyresavtalet och begära återlämnande av den uthyrda Hyresobjekten om;

a) Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Uthyraren då de förfaller till betalning, såvida inte dröjsmålet är av ringa betydelse för Uthyraren;

b) Hyrestagaren efter begäran från Uthyraren (A) ej går i borgen (”on demand”) såsom för egen skuld och därigenom ansvarar för Hyrestagarens samtliga skyldigheter och förpliktelser gentemot Uthyraren, eller tillhandahåller (i) annan likvärdig och tillfredsställande säkerhet som accepteras av Uthyraren, (B) om Uthyraren har skäl att befara bristande betalningsförmåga eller om värdet på ställd säkerhet minskar efter ställandet av sådan säkerhet (och hyrestagaren inte efter begäran från Uthyraren kan erbjuda en kompletterande säkerhet som accepteras av Uthyraren), eller (C) om det sker en ägarförändring varigenom borgensman som tidigare varit verklig huvudman eller person i ledande befattning till hyrestagaren upphör att kontrollera minst 50 procent av aktierna i hyrestagaren;

c) Uthyraren har skäl att befara en bristande betalningsförmåga hos hyrestagaren för träffat avtal och tillfredsställande och begärd säkerhet inte ställs;

d) Uthyraren kan visa på en väsentlig risk för förlust eller betydande skador på Hyresobjekten, såvida tillfredsställande säkerhet inte ställs eller hyrestagaren visar att risken för sådan förlust eller skada inte längre föreligger;
e) Hyresobjekten utsätts för onormal användning, brukas på ett oaktsamt sätt eller i övrigt används av personal utan erforderlig behörighet eller utbildning;

f) Hyrestagaren utan Uthyrarens skriftliga godkännande låter annan än Hyrestagarens personal använda Hyresobjekten;

g) Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för Uthyraren.
Avbryter Uthyraren hyresavtalet till omedelbart upphörande enligt ovan upphör hyrestiden och hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjekten. Hyrestagaren ska då bekosta omedelbar nedmontering, rengöring och återlämning av Hyresobjekten till Uthyraren. Hyrestagarens skyldighet att betala hyra för Hyresobjekten upphör genom sådan återlämning av Hyresobjekten.

Sker inte återlämning genom hyrestagarens försorg, ska hyrestagaren ersätta Uthyraren för kostnaden för att nedmontera, rengöra och hämta Hyresobjekten. Hyrestagaren står risken för Hyresobjekten till dess den är åter vid uthyrarens uthyrningsdepå.

§14 Force Majeure
Uthyraren är aldrig ansvarig för skada som uppstår för hyrestagaren på grund av felaktig eller försenad leverans av Hyresmateriel, om detta beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Uthyraren och hyrestagaren har rätt att avbryta hyresavtalet med omedelbar verkan om det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter för Uthyraren respektive hyrestagaren, och inte vållats av Uthyraren eller hyrestagaren själv.

§15 Allmänna betalningsvillkor
Samtliga priser gäller inklusive mervärdeskatt om inget annat anges. Hyrestagare som ej har överenskommen kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 10 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med Riksbankens fastställda vid varje tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter, vartill – i förekommande fall – kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker två gånger per månad, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Om Uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av Uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra.

Uthyraren reserverar sig för ändringar i priser och försäkringsavgifter utan föregående avisering.

Hyresvillkor, revision 2023.08

Rulla till toppen